Sme súčasťou siete EDUpointov pod Nadáciou Pontis a v spolupráci s našou partnerskou školou ZŠ a MŠ Bratrícka 19, Lučenec pracujeme na projekte Regionálneho centra podpory učiteľov Lučenec.

O EDUpointe
EDUpoint je miesto šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Jeho program sa skladá
z workshopov, diskusií, ukážkových hodín, ale aj
z praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné
pre 21. storočie.
Na podujatiach v deviatich mestách po celom Slovensku sa stretávajú učitelia, riaditelia škôl, študenti
pedagogiky, ale aj široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o lepšie učenie. Navzájom zdieľajú príklady
najlepšej praxe, diskutujú na aktuálne témy, vymieňajú si skúsenosti a zbierajú podnety na zlepšenia
vo vzdelávaní.

O RCPU Lučenec
Regionálne centrum podpory učiteľov Lučenec poskytuje mentoring pre takmer 1000 vyučujúcich na 72 základných školách v okresoch Veľký Krtíš, Lučenec a Poltár. Cieľom je podporovať v profesijnom rozvoji, sieťovať inovácie a asistovať pri implementácii kurikulárnej reformy.

RCPU Lučenec zriadila ZŠ a MŠ Bratrícka 19, Lučenec-Opatová, naša partnerská škola. Platforma je od začiatku v projekte zapojená ako partner. Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.